Yerli mədən ventilyasiya kanalının diametrinin seçilməsi(3)

(5)

Harada,E– ventilyasiya zamanı mədən ventilyasiya kanalının sərf etdiyi enerji, W;h– mədən ventilyasiya kanalının müqaviməti, N/m2;Q – mədən ventilyasiya ventilyatorundan keçən havanın həcmi, m3/s.

1.2.3 Mina ventilyasiya kanalının ventilyasiya elektrik enerjisinin dəyəri

Mədən ventilyasiya kanalı üçün illik ventilyasiya elektrik haqqı:

(6)

Harada:C2– mədən ventilyasiya kanalının illik ventilyasiya elektrik enerjisi dəyəri, CNY;E– ventilyasiya zamanı mədən ventilyasiya ventilyatorunun sərf etdiyi enerji, W;T1– gündəlik ventilyasiya vaxtı, h/d, (gətirinT1= 24 saat/gün);T2– illik ventilyasiya vaxtı, d/a, (alınT2= 330d/a);e– ventilyasiya gücünün güc qiyməti, CNY/kwh;η1– mühərrikin, ventilyatorun və digər avadanlıqların ötürmə səmərəliliyi;η2– ventilyatorun işləmə nöqtəsinin səmərəliliyi.

Formula (5) uyğun olaraq, müvafiq parametrlər (6) düsturu ilə əvəz olunur və mədən ventilyasiya kanalının illik ventilyasiya elektrik enerjisi dəyəri aşağıdakı kimi alınır:

(7)

1.3 Mina ventilyasiya kanalının quraşdırılması və təmiri xərcləri

Mədən ventilyasiya kanalının quraşdırılması və təmiri xərclərinə şaxta havalandırma kanalının quraşdırılması və saxlanması zamanı material sərfi və işçilərin əmək haqqı daxildir.Onun dəyərinin mədən ventilyasiya kanalının alış dəyərinə mütənasib olduğunu fərz etsək, mədən ventilyasiya kanalının illik quraşdırılması və təmiri xərcləri:

C3= kC1= k( a + bd) L(8)

Harada,C3– mədən ventilyasiya kanalının illik quraşdırılması və təmiri xərcləri, CNY;k– mədən ventilyasiya kanalının quraşdırılması və təmiri üçün xərc əmsalı.

1.4 İqtisadi mədən ventilyasiya kanalının diametrinin hesablanması düsturu

Mədənin ventilyasiya kanalının sərfiyyatının ümumi dəyərinə aşağıdakılar daxildir: şaxtanın ventilyasiya kanalının alış dəyərinin cəmi, ventilyasiya zamanı şaxtanın ventilyasiya kanalının elektrik enerjisi dəyəri, şaxtanın ventilyasiya kanalının quraşdırılması və təmiri xərcləri.

(9)

Bölmənin alınmasıdşaxtanın ventilyasiya kanalının dəyişən kimi, bu funksional ifadənin maksimallaşdırılması:

(10)

Qoyf1(d)= 0, onda

(11)

Tənlik (11) yerli ventilyasiya üçün iqtisadi diametrli şaxta ventilyasiya kanalının hesablama düsturudur.

Ardı var…


Göndərmə vaxtı: 07 iyul 2022-ci il